طراحی سایت

آموزش فتوشاپ (۲۸) استفاده از وصله ی محتوا آگاه(Patch content-aware)

30

ابزارهای محتوی آگاه چند گام روبرو را با هم می آمیزد: فتوشاپ ناحیه ی انتخابی را با پیکسل های که به آن محدوده مطابقت دارند پر می کند. استفاده از ابزار وصله (Patch tool) در حالت محتوی آگاه ، شبیه کپی کردن نیست، زیرا قسمتی از تصویر را بر روی قسمت دیگر کپی نمی کنید. در واقع بیشتر شبیه جادو است. می توانید هر ناحیه ی انتحابی را به وسیله ی محتوای مشابه با محتواهای اطرافش پر کنید به طوری که انگار شی انتخابی هرگز وجود نداشته است. شانس این را دارید با تعمیر دیوار، حذف ترک بزرگ و نواحی تیره ی سمت چپ دیوار،این موضوع را خودتان ببینید . به دلیل وجود تنوع رنگ، بافت، و نور در دیوار، تعمیر موفقیت آمیز این نواحی به وسیله ی مهر کپی کننده (Clone Stamp tool) چالش برانگیز است. خوشبختاته، ابزار وصله این عملیات را آسان می کند.

۱- در پانل ابزار، ابزار وصله را انتخاب کنید . 79این ابزار در زیر ابزار ترمیم نقطه ای (Spot Healing Brush tool) پنهان است .76

۲- در نوار options ، گزینه ی Content-Aware را از منوی Patch انتخاب کنید. سپس مطمئن شوید که گزینه ی Medium در منوی Adaptation و گزینه ی Sample All Layers انتخاب شده است.

۳- ابزار وصله را اطراف ترک روی دیوار بکشید تا آن ناحیه انتخاب شود.

۴- در داخل ناحیه که انتخاب کرده اید کلیک کنید و آن را به سمت راست بکشید.

85

86

ناحیه ی انتخابی تغییر می کند تا با ناحیه ی اطرافش منطبق شود.

۵-از مسیر Select > Deselect عمل کنید.

۶-از ابزار وصله برای انتخاب ناحیه ی تیره ی لبه ی سمت چپ دیوار استفاده کنید. می توانید بیرون از تصویر بکشید تا مطمئن شوید ناحیه انتخابی لبه های بیشتری از تصویر را در برمی گیرد.

۷-ناحیه ی انتخابی را به سمت راست بکشید.

87

-۸ از مسیر Select > Deselect عمل کنید.