بند های قرارداد و قوانین و مقررات

ماده 1 مدت انجام قرارداد

تبصره 1: در طول اين مدت گزارش پيشرفت پروژه، جهت تاييد به طرف قرارداد ارائه خوا هد شد كه طرف قرارداد بايد در بازه زماني مشخص شده اقدام به تائيد يا ارائه نظرات تكميلي نمايد . بديهي است در صورت عدم دريافت پاسخ از طرف قرارداد در مدت بيشتر از سه روز كاري،برداشت آترون وب، تائيد موارد گزارش شده خواهد بود.

ماده 2 تعهدات کارگذار

1 – آترون وب موظف است موضوع قرارداد را در بازه زماني مشخص شده و با تاييد كارفرما انجام دهد.

2 – هرگونه تقاضاي تغيير در عملكرد برنامه كه فراتر از تعهدات آترون وب در ماده يك قرارداد باشد با دريافت هزينه و انعقاد قرارداد الحاقي انجام پذير است.

3 – آترون وب متعهد مي گردد ناظر فني پروژه را آموزش داده و ناظر را با كليه امكانات و نحوه استفاده از سايت آشناسازد.

4 – آترون وب تعهدي در قبال ورود تمامي اطلاعات به سايت ندارد .

5 – مسئوليت هرگونه تعديل و تغييراتي كه در كدهاي برنامه طرف قرارداد صورت پذيرد، همچنين اشتباهات احتمالي از طرف مدير سايت كه باعث از بين رفتن يا اشكال در سايت گردد به عهده طرف قرارداد بوده و آترون وب تعهدي نسبت به رفع آن ندارد . هزينه رفع اينگونه اشكالات طبق تعرفه هاي روز آترون وب و با توافق طرفين در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به آترون وب پرداخت مي شود.

6 – آترون وب موظف است با نماينده تام الاختيار طرف قرارداد همكاري و مساعدت كامل نموده و تحويل پروژه را به تائيد ناظر فني طرف قراردادبرساند.

ماده 3 تعهدات کارفرما

1 – کارفرما موظف است از تاريخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نياز سايت (از قبيل تصاوير، لوگو، مطالب صفحه اصلي، چارت شركت و….) را در هر زماني كه آترون وب درخواست مي كند و در اسرع وقت در اختيار آترون وب قرار دهد(هرگونه دیرکرد در ارسال مطالب جزء روزهای کاری قرارداد شامل نمی شود).

2 – طرف قرارداد متعهد مي گردد نسبت به پرداخت و تسويه مبلغ پشتیبانی در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت 3 روز كاري از تاريخ تحويل سايت، آترون وب اختيار مسدود نمودن سايت را دارد.

3 – طرف قرارداد متعهد است در ابتداي قرارداد نماينده تام الاختيار خود را به عنوان ناظر فني پروژه كتباً به آترون وب معرفي نمايد.

4 – حفظ رمزها و شناسه هاي ورود به بخش مديريت سايت، بر عهده کارفرما است.

5 – جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات بر عهده طرف قرارداد مي باشد، بجز قراردادهايي كه پروژه تحقيق و توليد محتواي آنها به عهده آترون وب باشد.

6 – پس از تائيد قالب وب سايت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغيير كلي و ساختاري در ظاهر وب سايت كه منجر به طراحي مجدد گرافيكي سايت شود، طبق تعرفه هاي روز توسط آترون وب تعيين شده و طرف قرارداد ميبايست هزينه هاي مزيد بر قرارداد را قبل از اعمال تغييرات پرداخت نمايد.

7- طرف قرارداد متعهد ميگردد قرارداد را كلاً و يا جزاً به شخص ثالث واگذار ننمايد.

ماده 4 حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، طرفين قرارداد تلاش مي نمايند تا از طريق مذاكره موانع را مرتفع نموده و رضايت طرفين حاصل گردد، در غير اينصورت اختلاف قرارداد از طريق داوري و يا مراجع ذيصلاح مورد بررسي قرار مي گيرد.

كليه حقوق علمي، مادي و معنوي طرح متعلق به طرف قرارداد مي باشد و آترون وب پس از كسب اجازه از طرف قرارداد مي تواند از نتايج مذكوراستفاده نمايد.

ماده 5 حقوق، مالكيت مادي و معنوي

كليه حقوق علمي، مادي و معنوي طرح متعلق به کارفرما مي باشد و آترون وب پس از كسب اجازه از طرف قرارداد مي تواند از نتايج مذكور استفاده نمايد.

آترون وب به دلیل حفظ هسته نرم افزاری تحت هیچ شرایط فضای هاستینگ سایت را در اختیار کارفرما قرار نمیدهد.

ماده 6 اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين ميسر خواهد بود.

ماده 7 فسخ قرارداد

فسخ يك جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين قرارداد به جز موارد ذكر شده در ماده 9 قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و عدم تعهد پرداخت از سوي طرف قرارداد، فقط با توافق طرفين امكان پذير است.

تبصره 1 :بعد از طراحی اولیه قالب وب سایت به هیچ عنوان مبلغ اولیه پرداخت شده بازگردانده نمی شود.

ماده 8 شرايط خاص

در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد و يا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

ماده 9 گارانتي و پشتيباني

سايت طرف قرارداد، از لحاظ رفع كليه اشكالات فني قابل حل ناشي از خطاي برنامه نويسي بصورت رايگان از سوي آترون وب گارانتي ميگردد.

آترون وب موظف است برای وب سایت های پکیج نقره ای 5 صفحه بارگذاری استاندارد انجام دهد.

آترون وب موظف است برای وب سایت های فروشگاهی 15 محصول بارگذاری انجام دهد.

تبصره 1: ضمانت اجراي آترون وب اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص، و وب سايت با استفاده از همه مرورگرهاي استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

تبصره 2 : هزینه جهت چند زبانه کردن وب سایت به ازای هر زبان 30% و زبان های بیشتر 20% به مبلغ کل قرارداد اضافه میگردد.

 

× پشتیبانی واتساپ !